Hae ohjeistosta

Tiemerkinnät

Yksi- ja kaksisuuntaiset pyörätiet

Pyörätie ja jalkakäytävä voidaan erotella toisistaan rakenteellisesti tasoerolla, tiemerkinnällä tai tiemerkintää ilmentävällä materiaaliraidalla. Rakenteelliseen erotteluun käytetään reunatukea tai noppakiviä. Tiemerkinnät periaatteessa näkyvät hyvin, mutta niiden uusimatta jääminen on ongelmallista. Siksi tasoratkaisuissa noppakiviraita on monesti järkevä erotteluratkaisu. Kun jalkakäytävä ja pyörätie erotellaan maali- tai massamerkinnällä, erotteluviiva on jatkuva valkoinen 10 cm leveä viiva. Samassa tasossa olevat jalkakäytävä ja pyörätie pyritään aina jakamaan erilevyisiin osiin. Osa ihmisistä sekoittaa tasajaon keskiviivaan.

Kaksisuuntaisilla pääpyöräteillä merkitään keskiviiva erottelemaan pyöräliikenteen suunnat toisistaan. Keskiviiva antaa pyörätielle pääreittimäisen ilmeen, ja pyöräilijän orientaatio helpottuu. Viiva myös muistuttaa pyöräilijää mahdollisesta vastaantulijasta. Keskiviiva merkitään yleensä 1/3-10-tiemerkinnällä. Jos pyörätien geometria on haastava esimerkiksi alikulun yhteydessä, voidaan käyttää myös 1/1-10-tiemerkintää.

Kaksisuuntaisilla pyöräteillä merkitään ajosuunnat erotteleva keskiviiva, kun kyseessä on baana, pääreitti, tai pyörätien kaksisuuntaisuutta on muuten tarpeen korostaa. Myös muilla reiteillä voidaan merkitä keskiviiva osoittamaan kaksisuuntaista pyörätietä, esimerkiksi 10–30 m linjaosuuden alussa ja lopussa. Keskiviiva selkeyttää pyörätien ja jalankulun erottelua: pyörätie näyttää pyörätieltä jalkakäytävän vieressä, jos pinta on molemmissa mustaa asfalttia.
Pyöräteillä voidaan merkitä kääntyviä suuntia ajokaistanuolilla. Samansuuntaiset erkanevat pyörätien osat erotellaan toisistaan katkoviivalla (1/1-10).

Pyöräkaistat

Pyöräkaistat merkitään perustapauksessa 20 cm leveällä valkoisella viivalla. Kun muulla liikenteellä ei ole pyöräkaistan viivan ylitystarvetta, merkitään pyöräkaista katkeamattomalla viivalla VA-20. Kun muulla liikenteellä on tarve ylittää pyöräkaistan viiva (pysäköintipaikkojen, tonttiliittymien, risteyksien jne. kohdalla), merkitään pyöräkaista katkoviivalla 1/1-20 niiltä osin kuin ylitystarvetta esiintyy. Jos ajorata on kapea, esimerkiksi ≤ 6 m tai vastaavasti pyöräkaista on kapea (< 1,5 m), merkitään pyöräkaista kuitenkin aina katkoviivalla 1/1-20. Risteyksen lähellä voidaan viivatyypillä valita, onko muun liikenteen tarkoitus ryhmittyä oikealle kääntymistä varten pyöräkaistan päälle vai ei.

Pyöräkaistan ja jalkakäytävän välinen pysäköinti merkitään P-tunnuksella ja rajataan selkeästi rakenteella taskuun. Pyöräkaistan turvallisuuden parantamiseksi pysäköinti rajataan kiveyksellä tai maali- tai massaviivalla, jotta pysäköijät eivät hukkaa oven avaustilaa pysäköimällä huolimattomasti. (Kuva 164.)

Kuva 164 Pyöräkaistan merkintätavat.

Pyörätunnukset

Pyörätunnus merkitään aina kulkusuuntaan (kaksisuuntaisilla pyöräteillä kumpaankin suuntaan). Nykyisestä käytännöstä, jossa pyöräilijä ylittää tunnuksen satunnaiseen suuntaan, on tarkoitus asteittain luopua.

Yksisuuntaisille pyöräteille ja -kaistoille merkitään pyörätunnukset kulkusuunnan mukaisesti leveyssuunnassa keskelle pyörätietä tai -kaistaa. Yksisuuntaisilla pyöräteillä kulkusuuntaa vahvistetaan yleensä ajosuuntanuolella. Pyöräkaistalla pyörätunnus merkitään kulkusuuntaan yleensä ilman ajosuuntanuolta.

Kaksisuuntaisella pyörätiellä merkitään kaksoistunnus eli kumpaankin kulkusuuntaan oma pyörätunnus. Tunnukset merkitään samalle kohdalle vierekkäin ja keskelle kummankin kulkusuunnan normaalia ajolinjausta. Mikäli kahta symbolia ei mahdu vierekkäin, symbolit voivat olla hiukan limittäin.

Pyörätunnus merkitään linjaosuuden alkuun ja loppuun. Tunnus toistetaan linjaosuudella noin 100 metrin välein (rakennetut alueet). Rakentamattomilla alueilla tunnus toistetaan 500 metrin välein. Erillistä toistamista ei tarvita, mikäli kyseisellä välillä on sopivin välein tonttiliittymiä ja tunnukset toistetaan tonttiliittymien kohdilla. Tontti- liittymän kohdalle merkitään tunnukset risteämiskohtiin.

Pyörätunnus merkitään myös sellaisiin kohtiin, joissa jalankulkijalle tai pyöräilijälle voi syntyä epäselvyyttä liikennejärjestelystä. Esimerkiksi kun erillinen puistoyhteys liittyy pyörätiehen ja jalkakäytävään, on selkeyden vuoksi hyvä merkitä pyörätunnukset pyörätien puolelle ja mahdollisesti jalankulkijatunnus jalkakäytävälle.

Suojatien yhteydessä yksisuuntaisella pyörätiellä ja pyöräkaistalla merkitään yleensä pyörätunnus ja ajosuuntanuoli kulkusuunnassa ennen suojatietä. Perustellusti tunnus voi olla myös suojatien jälkeen, esimerkiksi pyöräliikennejärjestelyjen saumakohdassa. Kaksisuuntaisella pyörätiellä kaksoistunnus merkitään jommallekummalle puolelle suojatietä.

Risteysalueella merkitään etuajo-oikeutetulle pyöräkaistalle pyörätunnus pyöräliikenteen ajolinjan yli kääntyvän auton ja pyöräilijän risteämiskohtaan. Pyörätien jatkeelle merkitään pyörätunnus tai kaksoistunnus etuajo-oikeutetulle suunnalle pyöräliikenteen ajolinjan yli kääntyvän auton ja pyöräilijän risteämiskohtaan.
Yleensä pyörätunnus on normaalikokoinen (100 cm). Tarvittaessa voidaan käyttää 50 senttimetrin kokoisia tunnuksia, esimerkiksi kun merkintään kapea kaksisuuntainen pyörätie kaksoistunnuksella.

Risteysalueet

Pyöräkaista merkitään risteysalueilla yleensä vain etuajo-oikeutetuille suunnille. Sivusuunnalta liittyvälle pyöräliikenteelle ei yleensä merkitä kaistamerkintöjä risteysalueelle. Poikkeuksena voivat olla suuret risteykset, joissa liikennevalot ovat käytössä aina tai joissa on muutoin haastava risteysgeometria. Risteysalueella merkitään pyöräkaistaviiva 1/1-20 moottoriajoneuvoliikenteen puolelle ja jalkakäytävän puolelle ohjausviiva 1/1, mikäli pyöräkaista ei selkeästi rajaudu suojatiehen tai muuhun rakenteeseen. (Kuva 165.)

Kuva 165 Tiemerkinnät risteysalueella.

Pyörätasku ja pyöräilijän pysäytysviiva

Pyörätasku on liikennevaloristeyksestä pyöräilijöille varattu odotustila autoliikenteen edessä. Taskun ansiosta pyöräilijät pääsevät valojen vaihduttua liikkeelle etulähtöasemasta turvallisesti ja miellyttävästi. Pyörätasku parantaa pyöräilijöiden näkyvyyttä risteyksissä ja auttaa pyöräilijöitä varsinkin vasemmalle kääntymisessä. Taskut vähentävät myös risteyksessä suoraan jatkavan pyöräilijän ja oikealle kääntyvän autoliikenteen törmäysriskiä.

Pyörätaskuun merkitään suuri pyöräsymboli (200 cm) likimäärin keskelle moottoriajoneuvon normaalia ajolinjaa tai kaistoja. Pyörätasku rajataan normaalilla autoliikenteen pysäytysviivalla (50 cm). Pysäytysviivan etäisyys suojatiestä on yleensä noin 5 m. Pyörätaskuun ajetaan pyöräkaistaa pitkin. Taskuun liitetään vähintään 5 metrin pituinen pyöräkaista. (Kuva 166.)

Kuva-166
Kuva 166 Pyörätasku Fredrikinkadulla. Kuva: Niko Palo.

Pyöräliikenteen pysäytysviiva merkitään noin 1 metrin päähän ja moottoriajoneuvoliikenteen noin 5 metrin päähän pääopastimesta. Pääopastin on yleensä 0,5 metrin päässä suojatien reunasta. Pyöräliikenteelle pyritään luomaan etulähtöasema liikennevaloristeyksissä pysäytysviivojen ja liikennevalojen avulla. Pyöräilijän etulähtöasema parantaa risteyksen turvallisuutta. Pyöräilijät lähtevät liikkeelle auton kuljettajan näköpiiristä, ja kuljettaja väistämisvelvollisena ymmärtää päästää pyöräilijät ensin kulkemaan suoraan tai oikealle risteyksessä. Pysäytysviivat merkitään 50 cm leveällä viivalla. Välisuojateiden kohdalla etulähtöasemalle ei ole yleensä tarvetta.

Kärkikolmio, väistämisviiva ja stop-merkki pyöräteillä

Kun pyöräliikenne vilkastuu, on aikaisempaa tärkeämpää osoittaa väistämisvelvollisuuksia tietyille pyöräteille. Esimerkiksi baanat voidaan tarvittaessa osoittaa etuajo-oikeutetuiksi muuhun pyörätieverkkoon nähden. Väistämisvelvollisuus osoitetaan kärkikolmiolla, ja sitä voidaan vahvistaa väistämisviivalla. äärimmäisissä tapauksissa, esimerkiksi huonon näkemän vuoksi, pyöräteillä voidaan käyttää myös stop-merkkiä.

Tonttiliittymät

Erotteluviivaa jatketaan katkeamattomana tonttiliittyminen kohdalla, jotta tontilta kadulle etenevä kuljettaja näkee ylittävänsä pyörätien sekä ymmärtää varoa ja väistää pyöräilijöitä. Tonttiliittymän kohdan turvallisuutta parannetaan merkitsemällä pyöräsymboli(t) tonttiliittymän kohdalle. Konfliktialttiissa kohteissa voidaan käyttää punaista korostusväriä.

Ensisijaisesti tonttiliittymän turvallisuutta parannetaan rakenteellisella liittymän tiukentamisella ja näkemien parantamisella. Tiemerkinnöillä voidaan selkeyttää väistämissääntöä ja muistuttaa autoilijoita pyöräilijöistä. Laajoja tonttiliittymiä tulee välttää pyörätien yhteydessä. Tonttiliittymästä tulee periaatteessa voida vain yhden ajoneuvon kerrallaan ajaa suuntaansa, jotta risteäminen pyörätien kanssa on turvallista. Rakenteella voidaan ohjata tontin liikenne vain haluttuun kohtaan.

Pyörätie ja jalkakäytävä jatketaan katkeamattomana tonttiliittymän kohdalla. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua jatketaan myös tonttiliittymän yli katkeamattomana. Pyöräliikenteen suunnat erottelevaa katkoviivaa jatketaan myös tonttiliittymän yli katkeamattomana. Tarpeen vaatiessa konfliktikohtaa voidaan korostaa punaisella korostusvärillä. (Kuva 167.)

Kuva 167 Jalankulun ja pyöräliikenteen erottelu jatkuu tonttiliittymän kohdalla.

Pyöräkaistaa jatketaan tonttiliittymän kohdalla katkeamattomana. Niiltä osin kuin tonttiliittymän ajoneuvoilla on tarvetta ylittää pyöräkaista, käytetään pyöräkaistan tiemerkintänä 1/1-20-viivatyyppiä (kuva 168).

 Pyöräkaista merkitään 1/1-20 -merkinnällä niiltä osin kuin ajoneuvojen on tarvetta ylittää pyöräkaista.
Kuva 168 Pyöräkaista merkitään 1/1-20 -merkinnällä niiltä osin kuin ajoneuvojen on tarvetta ylittää pyöräkaista.

Pyörätien (tai -kaistan) ja tonttiliittymän konfliktipisteeseen merkitään pyörätunnukset. Tonttiliittymän kohdalla käytetään pyöräsymboleja normaalisti: yksisuuntaisilla pyöräteillä ajosuuntanuolen kanssa, kaksisuuntaisilla pyöräteillä kaksoistunnuksen kanssa ja pyöräkaistalla tunnus kulkusuuntaan. Mikäli tonttiliittymä on laaja, merkitään tunnukset 10 metrin välein koko tonttiliittymän matkalle.

Liikennemerkit

Pyörätien merkitseminen

Pyörätiet merkitään liikennemerkein. Merkeillä 424 ja 425 merkitään eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Merkillä 422 merkitään erilliset pyörätieosuudet, kolmitasopyörätiet ja pyörätiet laajalla aukiolla. Merkillä 423 merkitään yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät. Pyöräkaistoja ei merkitä liikennemerkein. Liikennemerkki sijoitetaan aina osuuden alkuun.

Liikennemerkit sijoitetaan tavallisesti pyörätien oikealle puolelle. Yleensä merkit sijoitetaan erotuskaistalle pyörätien tai jalkakäytävän reunaan. Liikennemerkkien tilantarve on hyvä tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Mikäli linjaosuudelta on vaikea löytää liikennemerkille tilaa, tulee asia ratkaista rakenteellisesti tai pintamateriaalien avulla.

Etuajo-oikeutettu pyörätien jatke

Pyörätie voidaan merkitä etuajo-oikeutetuksi esimerkiksi baanan tai muun vilkkaan pyörätien ja kadun linjaosuuden risteyksessä. Edellytyksenä on, että ei synny sekaannusta väistämisvelvollisuudesta. Tonttikatujen linjaosuuksilla ajoradan linjaus voi olla suora, mutta pyörätien jatke esimerkiksi korotetaan ja ylityskohtaa voidaan korostaa väriasfaltilla. Kokoojakaduilla ajoradalle täytyy voida suunnitella sivuttaissiirtymä tai muu rakenteellinen ohjaus, jotta rakenne tukee ajoradan väistämisvelvollisuutta. Väistämisvelvollisuus merkitään tontti- tai kokoojakadun ajoneuvoliikenteelle kärkikolmiolla. (Kuva 169 ja 170.)

Kuva 169 Pyörätie on etuajo- oikeutettu erillisen pyörätien ja kadun risteyksessä. Etuajo-oikeutta voidaan korostaa huomioväri-asfaltilla.
Kuva-170
Kuva 170 Ajorata on merkitty väistämisvelvolliseksi pyörätiehen nähden. Järjestelyn ymmärrettävyys paranee, jos ajoradan geometria ei ole suora. Houten, Hollanti. Kuva: Niko Palo.

Saumakohdan merkitseminen

Yksi- ja kaksisuuntaisten pyöräteiden saumakohdassa on kaksi tapaa ilmoittaa pyöräilijälle liikennemerkein reitin jatkumisesta.

  • Vaihtoehto 1: osoitetaan polkupyörälle tarkoitettu reitti (merkki nro 681) ja nuoli, joka osoittaa, mistä suunnasta reitti löytyy.
  • Vaihtoehto 2: laitetaan kielletty ajosuunta -merkki saumakohtaan.

Molempia vaihtoehtoja vahvistetaan tiemerkinnöillä. Kielletty ajosuunta antaa vahvemman signaalin väärästä ajosuunnasta. Reittimerkintä nuolen kanssa puolestaan kertoo paremmin reitin jatkumisesta. Merkitsemistapa voidaan valita tapauskohtaisesti.

Saumakohdissa merkitään yksisuuntaiselle pyörätielle pyörätunnus ja ajosuuntanuoli sekä kaksisuuntaiselle pyörätielle kaksoistunnus ja ajosuunnat erotteleva keskiviiva. Kaksisuuntaisen pyörätien puolella voidaan jatkettavaa suuntaa vahvistaa ajosuunta -nuolella (kääntyvä nuoli). Saumakohdissa tiemerkinnöillä voidaan selkiyttää järjestelyjä, mutta rakenteellisen ohjauksen tulee olla selkeä, kun tiemerkinnät ovat lumen alla.

Jalkakäytäviä ei yleensä merkitä liikennemerkillä tai tiemerkinnällä. Mikäli pyörätien ja jalkakäytävän saumakohdat ovat rakenteellisesti epäselviä, voidaan jalkakäytävä merkitä jalkakäytävä-liikennemerkillä ja jalankulkijatunnuksella.
Rakenteelliset ratkaisut tukevat liikennesääntöjä. Reunatuet pyöristetään niin, että sallituista suunnista saapuvan on helppo ajaa. Kiellettyyn suuntaan reunakiviä tai materiaalirajoja ei pyöristetä (kuva 171).

Kuva-171
Kuva 171 Kielletty ajosuunta -merkki yksi- ja kaksisuuntaisten pyöräteiden saumakohdassa. Pyöräliikenteen opasteilla voidaan osoittaa reitin jatkuvuus. Tukholma. Kuva: Jari Aho.