Hae ohjeistosta

Sivuttaissiirtymät

Sen mukaan, millaiset ovat linjaosuuden järjestelyt, voidaan pyörätielinjaus risteysaluetta varten taivuttaa ajoradalle päin tai poispäin ajoradasta. Sivuttaissiirtymät eivät ole itsetarkoitus etuajo-oikeutetulla suunnalla. Niitä suunnitellaan linjaosuuden ja risteysratkaisun yhteensovittamiseksi. Väistämisvelvollisella suunnalla voidaan käyttää rakenteeseen tukeutuvaa sivuttaissiirtymää, jotta pyöräilijä ymmärtäisi olevansa väistämisvelvollinen.
Kaarre ja kääntymiskulma suunnitellaan pyöräliikenteelle soveltuvaksi huomioiden mitoitusnopeudet. Ajogeometrian laatu määräytyy kääntymiskulman ja kaarresäteen avulla. Geometria suunnitellaan siten, että myös esimerkiksi kuormapyörällä on helppo pysyä pyöräliikenteelle tarkoitetulla kadun osalla. Linjaosuuden sivuttaissiirtymissä käytetään vähintään yhtä suurta kaarresädettä suhteessa kääntymiskulman suuruuteen (Kuvat 77 ja 78). Esimerkiksi jos pyörätien keskilinja kääntyy 10 astetta, kaarresäde on R ≥ 10.

Usein sivuttaissiirtymien yhteyteen jää erotuskaistoja, joiden läpi ajaminen tai jalankulku niillä pyritään estämään. Erotuskaistalle risteyksen läheisyyteen voidaan osoittaa esimerkiksi pyöräpysäköintiä. Sivuttaissiirtymiä suunniteltaessa huomioidaan, että myös aurauskaluston on kyettävä ajamaan pyörätietä pitkin. Pyörätielinjaus voidaan tarkistaa ajouratarkastelulla. Aurauskalustolle sopiva ratkaisu on yleensä hyvä ratkaisu pyöräliikenteelle.

Risteysalueella pyöräliikenne voidaan suunnitella ajoradan reunaan pyöräkaistalle, jos

  • pyöräliikenteellä on yksisuuntaiset järjestelyt
  • nopeusrajoitus on 50 km/h tai vähemmän.

Pyöräliikenne pyritään taivuttamaan yleensä risteysalueella noin 5 metrin päähän pääsuunnan ajoradan reunasta, jos

  • nopeusrajoitus on 50 km/h tai enemmän
  • risteys sijaitsee esikaupungin pää- tai alueellisen kokoojakadun varrella
    taikka maantiemäisessä ympäristössä
  • jos pääsuunnalta oikealle kääntyy merkittävästi raskasta liikennettä samassa valovaiheessa suoraan jatkavan pyöräliikenteen kanssa.

Yksisuuntaiset pyöräliikenteen järjestelyt suunnitellaan yleensä risteysalueella muun liikenteen viereen. Tällöin vuorovaikutus muun liikenteen kanssa paranee ja kumpikin osapuoli osaa varautua risteämiseen. Lisäksi erottelu jalankulun kanssa on laadukas ja esteettömän ympäristön tavoitteet voivat täyttyä. Jos linjaosuudella oleva pyörätie tai kolmitasopyörätie on suunniteltu esim. pysäköinnin, istutuskaistan tai leveän erotuskaistan ja jalkakäytävän väliin, voidaan pyöräliikenne taivuttaa ajoradan viereen ennen risteysaluetta. Risteysaluetta lähestyessään osapuolten on nähtävä toisensa. Pyöräliikenne tuodaan autoliikenteen viereen vähintään 10 metrin matkalla ennen risteysaluetta.

Kuva 77 Pyörätien taivutus ajoradalle päin risteysalueella. Kääntymiskulma on kaksinkertainen kaarresäteen arvoon nähden. Pyöräliikenne kulkee risteysalueella suorassa linjassa.
Kuva 78 Kääntymiskulman ja kaarresäteen arvot ovat samat. Pyöräliikenne kulkee suorassa linjassa risteysalueella.

Usein risteyksen jälkeisen bussipysäkin läheisyyteen tehdään sivuttaissiirtymä pyörätielle (kuva 79). Valo-ohjattuihin risteyksiin bussipysäkin voi suunnitella vasta sivuttaissiirron jälkeen. Liikennevalotonta suojatietä ei voida merkitä valo-ohjatun risteyksen välittömään läheisyyteen. Suojatien merkitsemisen edellytyksiin vaikuttavat mm. pyörätien kääntymiskulma ja sivuttaissiirtymän pituus. Suojatien merkitseminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kuva 79 Bussipysäkille siirrytään jalkakäytävältä. Pyörätie tekee sivuttaissiirron.

Kaksisuuntainen järjestely saatetaan esimerkiksi esikaupunkimaisessa katuympäristössä taivuttaa viiden metrin päähän reunakivilinjasta. Taivutus tehdään poispäin ajoradasta ennen risteysaluetta siten, että pyöräilijä etenee suorassa linjassa ennen pyörätien jatketta vähintään viiden metrin matkan, ja jos sivusuunnalla on pyörätie, etenee pyöräilijä suorassa linjassa vähintään viiden metrin matkan ennen pyöräteiden risteystä (kuva 80). Tällä voidaan parantaa pyöräilijän mahdollisuutta kiinnittää paremmin huomio muun liikenteen seuraamiseen. Risteysalueen kaikki suojatien ylitykset pyritään tekemään vähintään osittain suoraan kulmaan ajorataan tai pyörätiehen nähden.

Yleensä pääsuunnan pyörätie rakennetulla alueella pyritään pitämään suorana, mutta esim. yli 50 km:n/h nopeusrajoitusalueen pyörätiet pyritään aina taivuttamaan 5 metrin etäisyydelle pääsuunnan reunakivilinjasta. Taivutus pyritään toteuttamaan loivasti ennen risteysaluetta (kuva 80). Pyörätielinjaus saatetaan taivuttaa poispäin ajoradasta myös esimerkiksi riittävän jalankulkijan odotustilan vuoksi. Pyörätie on suorassa linjassa noin 10 metrin matkalla ennen sivusuunnan ajoradan reunaa ja 5 m ennen sivusuunnan pyörätien reunaa.

Kuva 80 Taivutus poispäin ajoradasta. Taivutus tehdään pitkällä matkalla, mikäli se on mahdollista.

Mikäli sivuttaissiirtymä tehdään lähempänä risteystä, esimerkiksi rakennetulla alueella, kääntymiskulmat suunnitellaan 10–20-asteiseksi. Lähestyminen risteysalueelle on melko laadukas, jos esimerkiksi kääntymiskulma on 10 astetta ja kaarresäde R = 20 (kuva 81). Pyöräliikenne lähestyy sivusuunnan ylitystä pääsuunnan mukaisessa suorassa linjassa.

Kuva 81 Taivutus poispäin ajoradasta juuri ennen risteysaluetta. Pyörätie linjataan suoraksi ennen sivusuunnan ajorataa ja mahdollista pyörätietä.

Pääsuunnan pyörätie voi ristetä sivusuunnan pyörätietä esimerkiksi 10 asteen kulmassa (kuva 82). Tässä tapauksessa pyöräilijä kuitenkin etenee kohti sivusuunnan ajorataa suorassa linjassa noin 10 metrin matkan. Pääsuunta suunnitellaan risteysalueelle suoraksi, ja tarvittaessa sivusuunta tekee sivuttaissiirtymän.

Kuva 82 Vaikka pyöräteiden risteyksessä pyörätiet kohtaavat hiukan viistosti, pyöräilijä etenee suorassa linjassa noin 10 metrin matkan ennen pyörätien jatketta.